Plán práce koordinátora informatizácie vychádza z Pedagogicko-organizačných pokynov pre daný školský rok, Plánu práce školy, Školského vzdelávacieho programu a Štátneho vzdelávacieho programu.

Koordinátor informatizácie bude monitorovať, koordinovať a metodicky usmerňovať proces informatizácie na škole a za týmto účelom komunikovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami. 
TOPlist