Hlavné ciele:
- poskytovať komplexnú poradenskú pomoc žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov v oblasti profesijnej orientácie, osobnostných, vzdelávacieho vývinu v spolupráci s triednymi učiteľmi a duchovným správcom školy,
-  zabezpečiť pedagogicko-psychologickú starostlivosť a diagnostiku  problémových žiakov a realizáciu odporúčaní poradenských zariadení – CPPPa P Prešov,
-  informovať a propagovať ciele sústavy výchovného poradenstva u žiakov, pedagógov a rodičov,
-  venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, ich vzájomným vzťahom ako základu ich úspešného pôsobenia v budúcom zamestnaní.
 
Konzultácie: pondelok od 1330 - 1500 v miestnosti č. 36, prípadne kedykoľvek po dohovore.
 
 
 
 
TOPlist