Plenárne zhromaždenie je najvyšším orgánom Rodičovského spoločenstva.
 
-     môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne,
-         riadne plenárne zhromaždenie zvoláva predseda Rady RS najmenej jeden krát ročne,
-         mimoriadne plenárne zhromaždenie zvoláva predseda Rady RS vtedy, ak o to požiada písomne aspoň 20% členov,
-         v kompetencii plenárneho zhromaždenia je:
o       voliť  členov Rady RS,
o       meniť a dopĺňať stanovy RS,
o       určovať úlohy Rade RS,
o       schvaľovať výšku členského príspevku,
o       schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia RS,
o        rozhodovať o zániku združenia.

 

 

 
TOPlist