SZŠ sv. Bazila v Prešove je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove.
 Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet.
 Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis, ...
 Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času,....

Okrem štandardného školského vybavenia majú žiaci k  dispozícii:

 • 3 odborné učebne ošetrovateľstva a  asistencie,
 • učebňu anatómie a  fyziológie,
 • multimediálnu jazykovú učebňu,
 • učebňu administratívy a  zdravotníckej dokumentácie,
 • učebňu informatiky,
 • žiacku knižnicu,
 • posilňovňu,
 • kaplnku.

Mimoškolské aktivity:

 • krúžková činnosť: krúžok SJ, krúžok AJ, krúžok NJ, krúžok EÚ, Tvorivý krúžok, Spevácky krúžok, Kalanetika, Volejbal, krúžok IKT,
 • 3-dňové duchovné obnovy žiakov,
 • školské kultúrne podujatia a  aktivity (imatrikulácia prvákov, vianočná akadémia, rozhlasové okienko, školský časopis),
 • školské súťaže (Ukáž čo vieš, zdobenie perníkov, výzdoba tried, Deň plný hier, Sudoku, olympiáda z  AJ, NJ a  ľudských práv, recitačné a  spevácke súťaže),
 • účasť na charitatívnych aktivitách,
 • účasť na súťažiach a  olympiádach,

Možnosti ubytovania a  stravovania:

 • Súčasťou školy je aj vlastný internát s kapacitou 70 miest. Je umiestnený v  susedstve školy. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a  celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu.
 • Stravovanie je zabezpečené pre všetkých žiakov školy vo Výdajni stravy, ktorá sa nachádza v  priestoroch internátu.

Prijímacie konanie:

 Termíny podania prihlášok - podľa platnej legislatívy.

 Podmienky prijatia na SZŠ sv. Bazila Veľkého – po schválení riaditeľkou školy zverejnené na www.svsmi.skwww.szssvbazpo.edu.sk

TOPlist