Celková časová dotácia

Časová dotácia na jednotlivé časti kurzu

Možnosti absolvovania kurzu

8 hodín

Teoretická časť (3hod.)

Teoretickú časť kurzu je možné absolvovať prezenčnou metódou.

Praktická časť (5hod.)

Praktickú časť kurzu je možné absolvovať prezenčnou metódou.

 
 

Metódy vzdelávacieho procesu

Výklad, počítačová prezentácia, diskusia, práca s učebným materiálom, samoštúdium, dôraz sa kladie na demonštráciu na výučbových trenažéroch a nácvik riešenia modelových a problémových situácií a praktické precvičovanie.

Ukončenie kurzu

 

Frekventant vykoná skúšku pred inštruktorom, ktorá sa skladá z teoretickej časti – z testu a praktickej časti a trvá najviac 30 minút.

Ak absolvent kurzu získa na skúške hodnotenie „vyhovel“ vydá sa mu potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci a vykonaní skúšky pre žiadateľa o vodičské oprávnenie.

 

TOPlist