Rada Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove

  Rada RS je výkonným orgánom RS
  
Zloženie Rady Rodičovského spoločenstva pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove
 -         volí ju plenárne zhromaždenie, spravidla na obdobie jedného roka,
-         členmi rady sú rodičia (najčastejšie jeden zástupca za každú triedu) a rodičmi zvolený pedagóg školy,
-         Rada RS si volí:
o       predsedu,
o       zapisovateľa,
o       hospodára,
o       kontrolnú skupinu najmenej trojčlennú.
-         Rada RS sa schádza najmenej raz štvrťročne, o rokovaní sa vedú zápisnice,
-         RS navonok reprezentuje predseda Rady RS.

           

            

           

                                                                                                                          
-         
     
 

 

 
TOPlist