Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
 • rozvíjať v žiakoch vedomie zodpovednosti za svoje činy,
 • vysvetliť žiakom dôležitosť pochopenia srdca ženy , charakteristík muža,  
 • priblížiť žiakom nazeranie na každú ľudskú bytosť ako na jedinečné a neopakovateľné   Božie dielo,
 • viesť žiakov k hľadaniu pravých hodnôt v literatúre, vo filme, v divadelných hrách,
 • pestovať v žiakoch kladný postoj k sexualite v slobode a zodpovednosti,
 • vzbudiť v žiakoch vedomie, že povolanie zdravotníckeho pracovníka je nerozlučne späté  s vedomím svojej vlastnej dôstojnosti a dôstojnosti iných ľudí,
 • zopakovať a upevniť žiakom  anatómiu a fyziológiu mužského a ženského pohlavného systému,
 • pomenovať a vysvetliť žiakom jednotlivé spôsoby plánovania rodičovstva a prirodzené metódy contra všetky druhy antikoncepcie,
 • vysvetliť žiakom  význam pohlavnej zdržanlivosti pred manželstvom na zdravý telesný a psychický vývin osobnosti,
 • zvýrazniť žiakom vlastnosti potrebné pre manželstvo (tolerancia, úcta, pochopenie, pomoc),
 • navodiť u žiakov zodpovednosť za ľudský život od počatia po prirodzenú smrť,
 • oboznámiť žiakov s neblahými dôsledkami interrupcie na telo ženy a jej psychiku – postinterrupčný syndróm

TOPlist