Centrum voľného času pri SZŠ sv. Bazila Veľkého

Žiaci v školskom roku 2017/2018 si môžu vybrať z nasledovných záujmových krúžkov. Do jednotlivých oddelení sa prihlásilo 85 žiakov.

Názov záujmového krúžku

Počet skupín

Vedúci záujmového krúžku

Spevácky krúžok

1

Mgr. Širá Irena

Žurnalisticky a literárny krúžok

1

Mgr. Dolinská Adriana

Športový krúžok

1

Mgr. Tančin Vladimír

Konverzácia z anglického jazyka a literatúry

2

Mgr. Fertaľ Ján, Mgr. Lukáč Juraj

Konverzácia z nemeckého jazyka

1

PhDr. Vargovičová Mária

Konverzácia z ruského jazyka

1

PhDr. Vargovičová Mária

Materinský jazyk a literatúra v kontexte života

2

Mgr. Semanová Mária

Činnosť krúžkov - ciele a charakteristika:

Spevácky krúžok sa zameriava na rozvoj talentu v hre na hudobných nástrojoch a speve.

Žurnalistický a literárny krúžok – je zameraný na tvorivú aktivitu študentov pri tvorbe školského časopisu, rozvíja jazykové a literárne schopností žiakov a prácu s PC.

Konverzácia v anglickom, slovenskom, nemeckom a ruskom jazyku – cieľom krúžku je zdokonaľovať u žiakov konverzačné schopnosti vo vybranom jazyku a pripravovať ich na úspešne zvládnutie maturitnej skúšky.

Športový krúžok – sa zameriaval na podporu zdravého životného štýlu, rozvoj športového talentu a rozvoja pohybových schopností a zručností vo volejbale. Prispieval pri formovaní, príprave a výbere eprezentačných družstiev na rôzne športové súťaže. Podporuje  utváranie  trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu.

TOPlist