Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady:

  1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 NR SR č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  2. Žiacka školská rada ( ďalej ŽSR ), je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Činnosť žiackej školskej rady:

  1. ŽSR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

  2. ŽSR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov navonok.

  3. ŽSR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

  4. ŽSR iniciuje školskú záujmovú činnosť.

  5. ŽSR sa podieľa na tvorbe ( 5% ) a dodržiavaní školského poriadku.

  6. ŽSR volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

  7. ŽSR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

Statut_ziackej_skolskej_rady.pdf (35 KB)

TOPlist