STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

Rodičovské spoločenstvo pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove  je dobrovoľná organizácia, ktorej členmi sú rodičia/zákonní zástupcovia žiakov školy.

Najvyšším orgánom RS je plenárne zhromaždenie.

Plenárne zhromaždenie volí Radu Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove (ďalej len Rada RS), ktorej členmi sú rodičia/zákonní zástupcovia žiakov (najčastejšie jeden zástupca za každú triedu, prípadne jeden náhradník) a rodičmi zvolený pedagóg školy.

Rada RS má podľa Stanov Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove zasadať najmenej raz štvrťročne.
 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06