STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 Sláva Isusu Christu!
            Takto pozdravujem všetkých, ktorí majú záujem o našu školu a úvodným slovom otváram jej zverejnenie na webovej stránke www.szssvbazpo.wbl.sk .
„Každý dobrý dar pochádza zhora od Otca svetiel.“ Takým darom ej aj naša Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove, ktorá už šestnásť rokov poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie budúcim zdravotníckym pracovníkom. Počas svojej šestnásťročnej existencie vychovala 1040 žiakov štvorročného a nadstavbového pomaturitného štúdia v odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra a teraz už šiesty rok v odbore zdravotnícky asistent. Okrem toho v jednoročnom štúdiu v odbore sanitár pripravila 540 absolventov. O našej škole môžeme v hlbokej viere povedať, že je Božím dielom. Vznikla z iniciatívy veriacich ľudí na čele s MUDr. Pavlom Štofejom na základe zriaďovacej listiny podľa vyhlášky č. 536/1990 o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl. Funkciu zriaďovateľa prevzali rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého v Prešove.
Patrónom je sv. Bazil Veľký, svätec a mysliteľ, ktorý patrí medzi reprezentatívne postavy neskorej antiky. Vynikol veľkou angažovanosťou v spoločenstve Cirkvi i v kontexte vzdelanosti a literatúry. Jeho myšlienky sú aktuálne i v dnešnej dobe, lebo vychádzajú z Kristovho evanjelia. Sv. Bazil Veľký a jeho sestra sv. Makrína vynikali hlbokou vierou a oddanosťou Bohu, skutkami milosrdenstva, pomoci a službou blížnym. Z ich odkazu čerpáme aj v prítomnosti a v tomto duchu vedieme našich študentov, aby v živote nepremárnili jedinečnú príležitosť kresťanského svedectva a evanjelizácie skutkami lásky ku všetkým chorým a trpiacim.
            V zmysle Deklarácie II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove - Gravissimus educationis vytvárame v našom školskom spoločenstve atmosféru preniknutú evanjeliovým duchom lásky, priateľstva, slobody, humanizmu, tolerancie a ekumenizmu. V odbornom vzdelávaní sledujeme upevňovanie vysokej ošetrovateľskej a medicínskej odbornosti s dôsledným a zodpovedným prístupom k jednotlivým výkonom, s možnosťou a cieľom ďalšieho vysokoškolského štúdia, ktoré završuje prípravu zdravotníckych pracovníkov v odbore ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnej práce. Za šestnásť rokov Pán Boh svojou ochranou a požehnaním nám doprial veľa milostí. Naša škola vyrástla, upevnila svoju prosperitu. To nás napĺňa veľkou vďačnosťou, preto v pokornej modlitbe vyprosujeme ďalšiu pomoc a ochranu v úsilí, aby naša výchovno-vzdelávacia činnosť a naše skutky pri formácii nám zverenej mládeže prinášali bohaté ovocie na česť a slávu Božieho mena, pre dobro Cirkvi, spoločnosti a všetkých ľudí.
            V závere svojho príhovoru vyslovujem úprimné a srdečné poďakovanie všetkým pracovníkom školy, našim dobrodincom a sponzorom, ale aj študentom a rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rast a dobrú prosperitu našej školy. Verím, že Pán Boh štedro odplatí za všetko dobro svojím požehnaním a večným životom.

Riaditeľka školy

PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH - Sr. Andrea

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06