STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 

Oblasť

Koordinátor

Výchovné poradenstvo a Kariérové poradenstvo PhDr. Renáta Danková
Environmentálna výchova Ing. Alena Sochová
Prevencia drogovej závislosti a protispoločenského správania PhDr. Milina Mikolajová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Irena Širá
Telesná výchova Mgr. Vladimír Tančin
Informatizácia Ing. Alena Sochová
Žiacka školská rada PhDr. Martina Sabolová

 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06